Przyspieszone postępowanie układowe - dokumenty

czwartek, 05 września 2019

Stanowisko Dłużnika na posiedzenie Rady Wierzycieli w dn. 5 września 2019 r.

Pkt 1

W dniu 21 sierpnia 2019 r. spółka Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A. (dalej: „ZMHK”, „Spółka” lub „Dłużnik”), złożył wniosek o wyrażenie przez Radę Wierzycieli zgody na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Dłużnika spółce HK Trade sp. z o.o., do którego załączył między innymi projekt umowy dzierżawy.

Na drugim posiedzeniu Rady Wierzycieli od dnia złożenia ww. wniosku, nie jest przewidziane podjęcie przez Radę Wierzycieli uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy zgodnia z wnioskiem Dłużnika.  Projekt uchwały nr 1 Rady Wierzycieli przedłożony na dzisiejsze posiedzenie nie zawiera rozstrzygnięcia sprawy objętej żądaniem Dłużnika zawartym we wniosku.  Rada Wierzycieli jest zobowiązana do rozpoznania wniosku Dłużnika.  Uchwała nr 1 podjęta zgodnie z zgłoszonym projektem nie upoważnia Dłużnika do zawarcia umowy dzierżawy przedłożonej przez Dłużnika.  Rada Wierzycieli przewiduje „zobowiązanie Nadzorcę sądowego by przed podpisaniem przedmiotowej umowy dzierżawy uzyskał pozytywną opinię Rady Wierzycieli co do ostatecznej wersji umowy”.  Rada Wierzycieli nie jest uprawniona do zmiany wniosku Dłużnika i procedowania wniosku innego niż zgłoszony.  De facto uchwała podjęta zgodnie z projektem będzie miała skutek opinii.  Ponadto, zobowiązanie przewidziane w projekcie uchwały będzie bezprzedmiotowe i niewykonalne. Nadzorca sądowy nie posiada legitymacji do wystąpienia z wnioskiem o zawarcie umowy dzierżawy. A fortiori nie posiada legitymacji do występowania do Rady Wierzycieli o opinię w przedmiocie projektu umowy, gdyż żądanie takiego wniosku tamuje rozpoznanie wniosku Dłużnika uzależniając go od swobodnej decyzji Nadzorcy sądowego nie mającej umocowania w ustawie.

Brak rozpoznania wniosku Dłużnika przez 14 dni, może powodować niekorzystne skutki dla Dłużnika i jego wierzycieli.

 

Pkt 2

Odnośnie projektów uchwał nr 2, 3 i 4 Dłużnik wskazuje, że nie pozyskał i nie otrzymał ofert firm Tarczyński SA i Cedrob SA i nie kierował w tych sprawach wniosków do Rady Wierzycieli.

Zgoda na wydzierżawienie przedsiębiorstwa Dłużnika przez zarządcę, w sytuacji, gdy to Dłużnik sprawuje zarząd własny będzie naruszać ustawę.

Uzasadnienie uchwały nr 4 motywowane tym, że Rada Wierzycieli podejmie ewentualnie uchwały nr 2 i 3 mające jedynie charakter opinii, nie uzasadnia wniosku o pozbawienie Dłużnika zarządu własnego zgodnie z projektem uchwały nr 4 w celu zawarcia umów, których oferty nie wpłynęły do Dłużnika.  Uchwała Rady Wierzycieli nr 4 będzie mieć charakter hipotetyczny, ponieważ odnosić się będzie u podstawy do stanu faktycznego nieistniejącego w chwili powzięcia tej uchwały.

Dłużnik zwraca uwagę, że wykonane zostały przez Dłużnika obowiązki sporządzenia i przedłożenia planu restrukturyzacji i propozycji układowych zgodnych z planem do dnia 28 sierpnia, przygotowane zostały projekty umów objęte wnioskiem omówionym w pkt 1 odpowiadające treści planu restrukturyzacji.  Zostały również przedstawione niezbędne analizy.  Do dnia posiedzenia Dłużnik dostarczył stanowiska głównych dostawców, informacje o zawartych umowach z kontrahentami i uzgodnionych warunkach dostaw,  informacje o dostępie do źródeł finansowania zewnętrznego dzierżawcy.

Wydzierżawienie przedsiębiorstwa Dłużnika konkurentom przed złożeniem planu restrukturyzacyjnego przez Nadzorcę sądowego i sprzecznie z jego treścią, będzie niezgodne z ustawą i sprzeczne z interesem wierzycieli.  Zatwierdzenie warunków dzierżawy przedsiębiorstwa Dłużnika objętych niewiążącymi ofertami sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz konkurentów Dłużnika, doprowadzi do sytuacji, w której proces restrukturyzacji zakończy się w dacie zawarcia umowy dzierżawy.  Włączenie wydzierżawionego przedsiębiorstwa Dłużnika do przedsiębiorstwa konkurenta doprowadzi do trwałego zespolenia majątku Dłużnika z przedsiębiorstwem dzierżawcy.  Taka decyzja uniemożliwi zwrot przedsiębiorstwa Dłużnikowi w postaci funkcjonującej.  Dzierżawca stanie się za to jedynym potencjalnym nabywcą przedsiębiorstwa Dłużnika, przy czym ostateczna cena sprzedaży będzie mogła zostać obniżona przez dzierżawcę do poziomu sprzedaży likwidacyjnej, gdyż potencjalni kontroferenci nie będą w stanie zaoferować kwot wyższych niż wartość poszczególnych składników materialnych wchodzących w skład przedsiębiorstwa, które by otrzymali po rozwiązaniu umowy dzierżawy. 

Niewiążące propozycje cen sprzedaży przedsiębiorstwa Dłużnika firmom Tarczynski S.A. i Cedrob S.A pozyskane przez Nadzorcę sądowego są znacznie niższe oszacowana wartości przedsiębiorstwa w ruchu, przy jego sprzedaży przez Dłużnika w ramach przejrzystego i konkurencyjnego procesu sprzedaży zgodnie z projektem planu restrukturyzacyjnego, przy czym sprzedaż nie jest jedyną metodą zachowania wartości przedsiębiorstwa Dłużnika i zaspokojenia wierzycieli.

Przyjęcie przez Radę Wierzycieli uchwał nr 2, 3 i 4 może powodować niekorzystne skutki dla Dłużnika i jego wierzycieli oraz zdecydować o kierunku restrukturyzacji przed przyjęciem planu restrukturyzacji i niezgodnie z jego założeniami.  Propozycje układowe musiałby podlegać zmianie na mniej korzystne.