Pressroom

czwartek, 06 czerwca 2019

ZM Henryk Kania i Rubin Energy - oświadczenie

Odnosząc się do medialnych spekulacji nt. domniemanych powiązań spółek ZM Henryk Kania S.A. (ZMHK) i Rubin Energy Sp. z o.o. (RE), informujemy, że oba podmioty łączy współpraca handlowa.

RE jest producentem wybranych wyrobów mięsnych (m.in. parówek i wyrobów plastrowanych), które z uwagi na brak odpowiedniej infrastruktury nie mogą być wytwarzane bezpośrednio w zakładach ZMHK.  ZMHK sprzedaje do RE nieprzetworzony surowiec mięsny, a następnie odkupuje od RE gotowy wyrób, zyskując tym samym możliwość dywersyfikacji portfolio produktów.

RE został wskazany jako istotny kontrahent w sprawozdaniu finansowym ZMHK za 2018 rok. Z uwagi na przeoczenie, które nie zwróciło uwagi firmy audytorskiej, informacja ta nie znalazła się w sprawozdaniu finansowym ZMHK za rok 2017.

Harmonogram spłat należności ze strony RE był dostosowywany m.in. do trwających w zakładzie RE procesów inwestycyjnych, mających na celu unowocześnienie parku maszynowego i zwiększenie mocy produkcyjnych.

Sugerowanie jakichkolwiek niejasnych powiązań – zarówno kapitałowych, jak i osobowych – między oboma podmiotami jest niezgodne ze stanem faktycznym i godzi w dobre imię osób zarządzających oraz nadzorujących pracę zarządu ZMHK, a także samej Spółki.

ZMHK wystąpiły z wnioskiem o otwarcie przyspieszonego postępowania restrukturyzacyjnego, co zostało podyktowane koniecznością prowadzenia działań restrukturyzacyjnych i poprawy sytuacji finansowej spółki. Elementem planu restrukturyzacji jest renegocjacja warunków współpracy z kluczowymi kontrahentami.

Z poważaniem,

Grzegorz Minczanowski, Prezes Zarządu

Paweł Sikora

Dyrektor ds. PR i relacji inwestorskich

psikora@henrykkania.pl